Zespół rozpadu nowotworu

 

DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA

 

Zagrażający życiu zespół zaburzeń metabolicznych wskutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych. Może wystąpić w pierwszych dobach chemioterapii nowotworów cechujących się dużą aktywnością proliferacyjną i dużą chemiowrażliwością (szczególnie chłoniak Burkitta i ostra białaczka limfoblastyczna) lub spontanicznie (bardzo rzadko). Nagły rozpad komórek nowotworowych powoduje uwalnianie dużych ilości potasu, puryn i fosforanów.

 

OBRAZ KLINICZNY I ROZPOZNANIE

 

Objawy są związane z powikłaniami zaburzeń metabolicznych: ostrą niewydolnością nerek (wskutek wytrącania się kryształów kwasu moczowego i fosforanu wapnia), zaburzeniami rytmu serca (wskutek hiperkaliemii), tężyczką (i innymi objawami hipokalcemii). Może wystąpić postać utajona (tylko zaburzenia laboratoryjne).

 

Zespół rozpadu nowotworu możesz rozpoznać u chorego z dużą masą nowotworu, u którego rozwinęła się ostra niewydolność nerek lub występują zaburzenia rytmu serca bądź drgawki oraz stwierdza się hiperurykemię (>15 mg/dl [893 µmol/l]), hiperfosfatemię (>8 mg/dl [2,56 mmol/l]), hiperkaliemię lub hipokalcemię (muszą wystąpić ≥2 spośród 4 wymienionych zaburzeń metabolicznych), lub jeśli stężenia w surowicy kwasu moczowego, potasu, fosforanów lub wapnia ulegają zmianie o ≥25% w ciągu 3 dni przed lub do 7 dni po rozpoczęciu chemioterapii.

 

ZAPOBIEGANIE

 

  1. Przez ≥2 dni przed chemioterapią podawaj allopurynol (Allupol, Milurit) 600 mg/d i odpowiednio (3 l/m2/24 h) nawadniaj chorego (diureza >3 l/24 h).
  2. W nowotworach układu krwiotwórczego z dużą masą komórek nowotworowych rozważ leukaferezę.

 

LECZENIE

 

  1. W rozwiniętym zespole stosuj: allopurynol (maks. do 500 mg/m2), podaż płynów 4–5 l/24 h oraz diuretyk pętlowy (np. furosemid 40–80 mg i.v.), tak aby utrzymywać diurezę >3 l/24 h.
  2. Wyrównuj zaburzenia metaboliczne: hiperkaliemię, hipokalcemię, hiperfosfatemię. Jeśli utrzymuje się ciężka hiperurykemia (>15 mg/dl) rozważ leczenie rasburykazą (Fasturtec) zwykle w dawce 0,2 mg/kg/d.
  3. W razie rozwoju ostrej niewydolności nerek dostosuj podaż płynów do diurezy i stosuj hemodializę (skutecznie usuwa kwas moczowy).

 

[źródło] Czytaj na mp.pl >.

Partnerzy

Korespondencję prosimy kierować na adres: biuro@abkgrupa.pl.

2022 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.